Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   22-02-2021
Formació de persones adultes

L’educació de persones adultes comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

En cas de no haver seguit l'itinerari establert, el sistema educatiu facilita l’accés de les persones adultes als estudis per diferents vies com ara el graduat en educació secundària o els cicles formatius de grau mitjà i superior.
Els estudis que es poden realitzar són:
 • Llengua Catalana, Llengua Castella i Llengües estrangeres (Anglès i Francès): Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana i s'imparteixen en tres nivells: llengua catalana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües). Els estudis de llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, comparteixen els mateixos objectius i nivells.
 • Cicle de Formació Instrumental: L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d'aquests estudis permet l'obtenció del certificat de formació instrumental.
 • Educació Secundària Obligatòria per a persones adultes: Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semipresencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres i aules de formació de persones adultes que són punts de suport de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).
 • Preparació per a les proves d'accés:
  • Curs de preparació a les proves de grau mitjà: Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius. La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés a grau mitjà és de 330 hores.
  • Curs de preparació a les proves de grau superior: Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. L'alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues. La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.
  • Curs de preparació per a l'accés a la universitat: Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les proves d'accés a la universitat.
 • Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà: Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general. Les matèries del curs s'estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE). La durada mínima d'aquest curs és de 600 hores. 
 • Informàtica: Els ensenyaments d'informàtica tenen com objectiu facilitar l'adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S'imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.

  El nivell inicial d'informàtica (COMPETIC inicial) s'adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
  Els diferents nivells usuari d'informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l'ordinador, del tractament de textos, de l'ús del correu electrònic i de la cerca d'informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

Per més informació, consultar a Estudiar a Catalunya 
ON S'IMPARTEIXEN?
Per població Per modalitat Per curs

Totes les poblacions
Ajuntament de Cardedeu - Centre de Formació La Mongia
Avinguda Jaume Morató, 18 (Cardedeu)
93 841 88 14 / 638 316 173
CFA: a8074215@xtec.cat; PTT: a8960325@xtec.cat
http://cfacardedeu.blogspot.com.es/

Preparen per:
Tastet d'Oficis
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació a la formació reglada
Informàtica - Competic 1
Anglès - Nivell B1
Alfabetització per a persones immigrades
Bit's Centre de formació de Granollers privat
Avinguda Enric Prat de la Riba, 68 08041 (Granollers)
93 844 32 25
bits@global-bits.com
http://www.global-bits.com/

Preparen per:
Certificacions en Miscrosoft Office (Inicial i Avançat)
Formació E-Learning
Formació Contínua (Subvencionada)
Formació Bonificada per a empreses
Actic (Nivell bàsic i Mitjà)
Can Lletres - Centre de Formació Permanent
C/ Josep Argila, 39 (Llinars del Vallès)
93 841 37 02
canlletres@llinarsdelvalles.cat

Preparen per:
Preparació per a les proves d'accés a la universitat per més grans de 25 anys i 45 anys
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació per les proves lliures del Graduat en ESO
Informàtica (diferents nivells)
Anglès - Nivell B1
Anglès - Nivell A2
Anglès - nivell A1
Alfabetització
Centre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi, SL privat
Carrer de Josep Umbert, 38-40 bxs. 08401 (Granollers)
938 70 81 10
parcestudi@parcestudi.com
http://www.parcestudi.com/

Preparen per:
Pentinats, recollits, maquillatge i estètica (Cambra de Comerç)
Massatges facials i corporals (Cambra de Comerç)
Imatge personal: perruqueria i estètica (Cambra de Comerç)
Microblanding i extensions de pestanyes (Cambra de Comerç)
Centre de Formació d'Adults Baix Montseny
Carrer Montserrat, 28 (Sant Celoni)
93 867 41 75
cfadults@santceloni.cat
http://www.santceloni.cat/departament.php?id=19

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació a l'accés a la universitat per majors de 25 anys
Llengua estrangera Francès - Preintermedi (B1.1)
Llengua estrangera Francès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Francès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Anglès - Upper (B2.1)
Llengua estrangera Anglès - Preintermedi (B1.1)
Llengua estrangera Anglès - PET (B1)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - First (B2)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Anglès - Advanced (C1)
Llengua estrangera Alemany - Inicial (A1)
Informàtica – Alfabetització digital nivell 1, 2 i 3
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Curs de perfeccionament de competències bàsiques
Conversa en anglès: nivells 1, 2 i 3
Cicle de formació instrumental
Forma't-Curs de transisió educativa i laboral
Centre de Formació d'Adults Ferran Soldevila de Sta. Maria de Palautordera
Passeig de les Escoles, 3 08460 (Santa Maria de Palautordera)
93 848 25 73
info@escolaadultspalautordera.cat
http://www.escolaadultspalautordera.cat/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació per les proves lliures del Graduat en ESO
Llengua estrangera Anglès: preparació per a la prova de PET (B1)
Llengua estrangera Anglès - Preintermedi (B1.1)
Llengua estrangera Anglès - PET (B1)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua Catalana: nivell suficiència (C1)
Llengua Catalana: nivell intermedi (B2)
Llengua Catalana: nivell elemental (B1)
Llengua Catalana: nivell bàsic (A2)
Llengua Castellana: nivell intermedi (B1)
Llengua Castellana: nivell bàsic (A2)
Informàtica - nivell usuari
Informàtica - Competic 1
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Llengua estrangera Anglès-Conversa
Cicle de formació instrumental - nivell 1
LLengua estrangersa Anglès - Preparació per a la prova FCE (B2)
Centre de Formació d'Adults Marinada
Av. de Barcelona, 2 (Montornès del Vallès)
93 568 20 05
a8062523@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/cfamarinada

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Llengua estrangera Anglès - Nivell 3
Llengua estrangera Anglès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 1
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 3
Llengua Castellana - nivell 1
Informàtica - Competic 1
Centre de Formació d’Adults Bellavista
C/ Rosselló, 37 (les Franqueses del Vallès)
93 840 26 53
cfabellavista@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/cfabellavista/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Llengua estrangera Anglès - Nivell 3
Llengua estrangera Anglès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 1
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Castellana - nivell 1
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES) - modalitat on-line
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 1
Cursos específics per aprendre a llegir, escriure,...
Centre de Formació d’Adults de Canovelles
Pl. Pau Casals, s/n 08420 (Canovelles)
93 846 39 68
a8055041@xtec.cat
http://cfacanovelles.weebly.com/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Llengua estrangera Francès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Preintermedi (B1.1)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 3
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Castellana - nivell 1
Informàtica - nivell usuari
Informàtica - Competic 3
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 1
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Centre de Formació d’Adults de Mollet del Vallès
Carrer Roger de Llúria,47 08100 (Mollet del Vallès)
93 570 15 48
a8055385@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/cfamollet/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació a l'accés a la universitat per majors de 25 anys
Llengua estrangera Anglès - Nivells 1, 2 i 3
Llengua Catalana (principalment per a persones nouvingudes)
Llengua Castellana (principalment per a persones nouvingudes)
Informàtica. Nivells Inicial, 1, 2 i 3
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Formació instrumental (estudis primaris): Nivells 1, 2 i 3 (principalment per a persones nouvingudes)
Centre de Formació d’Adults de Montmeló
Carrer Nou, 34 08160 (Montmeló)
93 572 09 97
a8056021@xtec.cat
http://www.montmelo.cat/altres-webs-municipals/centre-de-formacio-d-adults.htm

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació per les proves lliures del Graduat en ESO
Alfabetització
Informàtica - Competic 1
Curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat, majors de 45 anys
Curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat, majors de 25 anys
Llengua estrangera Anglès - Diferents nivells
Llengua Castellana - Diversos nivells
Centre de Formació d’Adults de Parets del Vallès
Av. d'Espanya, 116 (Parets del Vallès)
935622152
a8062043@xtec.cat
http://www.xtec.cat/centres/a8062043/

Preparen per:
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Llengua estrangera Anglès - Preintermedi (B1.1)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua Catalana - nivell 3
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua Catalana - nivell 1
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Informàtica - nivell usuari
Informàtica - Competic 3
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 1
Centre de Formació d’Adults La Llagosta
Carrer Estació, 28 08120 (la Llagosta)
93 574 49 81
a8059044@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/llagosta/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Llengua estrangera Anglès - Nivell 3
Llengua estrangera Anglès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 1
Llengua Catalana - nivell 3
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua estrangera Francès: 1, 2 i 3
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 3
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Castellana - nivell 1
Informàtica - nivell usuari
Informàtica - Competic 3
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 1
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Cicle de formació instrumental - nivell 1
ACTIC: Elemental, Mitjà i Superior
Accés a la universitat per majors de 45 anys
Preparació a l'accés a la universitat per majors de 25 anys
Centre de Formació d’Adults Vallès de Granollers
Carrer Veneçuela, 86 (Granollers)
93 849 98 88
secretaria@cfavalles.org
http://cfavalles.org

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Llengua estrangera Anglès - Nivell 3
Llengua estrangera Anglès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 1
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 3
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Castellana - nivell 1
Informàtica - nivell usuari
Informàtica - Competic Inicial (nivell 0 d'informàtica)
Informàtica - Competic 3 (ACTIC Avançat)
Informàtica - Competic 2 (ACTIC Mitjà)
Informàtica - Competic 1 (ACTIC Bàsic)
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Curs d´Accés a Grau Mitjà (CAM)
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Preparació per a les proves d'accés a la universitat per més grans de 25 anys i 45 anys
CFA Salvador Dalí
Ctra. del Masnou a La Roca, s/n (la Roca del Vallès)
93 842 21 98
cfasalvadordali@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/cfasalvadordali/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació a l'accés a la universitat per majors de 25 anys
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Curs específic per a l'acces als cicles formatius de grau mitjà
Idiomes - Anglès
Idiomes - Francès
Informàtica - Competic 1
CTV (Centre Tècnic Vallès) privat
Antigues casernes militars, 3 - 4 (les Franqueses del Vallès)
93 861 62 57
ctv@escolatecnicagirona.com
http://www.centretecnicvalles.com/

Preparen per:
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior
Educem II privat
Plaça Maluquer i Salvador, 19 (Granollers)
93 879 18 75
centres@educem.com
http://educem.com/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Curs d´Accés a Grau Mitjà (CAM)
Curs de Preparació per a la Incorporació a Grau Superior (CAS)
Accés a la universitat per majors de 45 anys
Preparació a l'accés a la universitat per majors de 25 anys
ENAE Granollers- Escuela de negocios y administración de empresas, SA privat
Avda. Sant Esteve, 70 bis. 1a i 2a planta. 08402 Granollers (Granollers)
93 860 00 99
escuela@enae.net
HTTP://www.enae.net/

Preparen per:
Llengua estrangera Alemany - nivell 1
Informàtica - Competic 1
Idiomes - Rus
Idiomes - Anglès
Escola d'Adults El Roure Gros
C. Mestre Gregori Montserrat, 4, 1a planta (Caldes de Montbui)
93 115 10 66
eadults@caldesdemontbui.cat
http://www.caldesdemontbui.cat/municipi/equipaments/escola-dadults.html

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació per les proves lliures del Graduat en ESO
Informàtica - Mòdul d'ús i configuració de mòbils i tauletes
NEO Informàtica
Llengua estrangera Anglès - Nivell A2.2
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Alemany - Inicial (A1)
Informàtica – Alfabetització digital nivell 1, 2 i 3
Informàtica - Mòdul d'ofimàtica col·laborativa a la xarxa
Informàtica - Mòdul de cultura digital
Informàtica - Mòdul d'edició digital
Llengua catalana - Acollida lingüística i cultural en català (Nivells A1 i A2)
Formació instrumental - Lectura, escriptura i càlcul (manteniment)
Formació instrumental - Lectura, escriptura i càlcul 1
Formació instrumental - Lectura, escriptura i càlcul 2
Formació instrumental - Taller d'escriptura en català
Formació cultural - Cultura cinematogràfica
Formació cultural - Entre l'art i la literatura
Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenes
(Lliçà d'Amunt)
93 841 63 43
mcvt.direccio.epavt@mvalltenes.cat
https://epavalltenes.cat/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació per a les proves d'accés a la universitat per més grans de 25 anys i 45 anys
Informàtica (diferents nivells)
Idiomes - Català
Idiomes - Anglès
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Speaking 1
Escola Municipal d'Art i Disseny de la Garriga (EMAD) - Ajuntament de la Garriga -
C. Negociant, 79 08530 (la Garriga)
93 860 59 90
emad@ajlagarriga.cat
http://www.emad.lagarriga.cat/

Preparen per:
Preparació PA d'arts plàstiques i disseny GS
Preparació PA d'arts plàstiques i disseny GM
Escola Oficial d'idiomes de Mollet del Vallès
Rambla Pompeu Fabra, 1 08100 (Mollet del Vallès)
93 579 00 40
eoimollet@xtec.cat
https://agora-eoi.xtec.cat/eoimollet/

Preparen per:
Francès - Nivell C1
Francès - Nivell B2
Francès - Nivell B1
Francès - Nivell A2
Francès - Nivell A1
Anglès - Nivell C1
Anglès - Nivell B2
Anglès - Nivell B1
Anglès - Nivell A2
Anglès - nivell A1
Escola Oficial d'Idiomes Vallès Oriental
C/Veneçuela, 86 (Granollers)
93 870 46 61
eoivallesoriental@xtec.cat
http://www.eoivallesoriental.com/

Preparen per:
Idiomes - Alemany
Cursos d'estiu: anglès, alemany, francès
Curs especial: Preparació dels certificats B1 d'anglès
Curs especial: Preparació del certificat B2 d'anglès
Curs especial: anglès B2 +
Curs especial: alemany "Wir machen weiter" (B2+)
Anglès - Nivell C1
Anglès - Nivell B2
Anglès - Nivell B1
Anglès - Nivell A2
Anglès - nivell A1
Alemany - Nivell A1
Alemany - Nivell A2
Alemany - Nivell B1
Alemany - Nivell B2
Escola Pia de Granollers privat
Carrer de Guaiaquil, 54 08401 (Avinguda Sant Esteve, 14 Raó Social) (Granollers)
93 879 43 14
granollers@escolapia.cat
http://www.epiagranollers.cat/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Institut Carles Vallbona
Carrer Camp de les Moreres, 14 08401 (Granollers)
93 860 00 21
centre@iescarlesvallbona.cat
http://fpvallbona.iescarlesvallbona.cat/

Preparen per:
Curs de Preparació per a la Incorporació a Grau Superior (CAS)
Institut Escola del Treball
Carrer Roger de Flor, 66 (Granollers)
93 879 55 18
oficines@iesemt.net
http://www.institutemt.cat/

Preparen per:
Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior
Institut Gallecs
Ptge. Cesc Bas, 3 (Mollet del Vallès)
93 570 53 43
iesgallecs@xtec.cat
http://insgallecs.cat/

Preparen per:
Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior
Institut Manolo Hugué
C/ Josep Germà, 2 (Caldes de Montbui)
93 865 37 62
a8043486@xtec.cat
http://www.insmanolohugue.cat

Preparen per:
Curs de Preparació per a la Incorporació a Grau Superior (CAS)
Institut Obert de Catalunya
Av. del Paral·lel, 71 - 73 (Barcelona)


ioc.xtec.cat/educacio/

Preparen per:
Informàtica - Competic 3 (ACTIC Avançat)
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Anglès - Nivell C1
Anglès - Nivell B2
Anglès - Nivell B1
Anglès - Nivell A2
Anglès - nivell A1
Alemany - Nivell A1
Pentalearning e-ducation SL privat
C/ Isabel de Villena, 30 (Granollers)
93 159 99 54
carmen.rincon@pentalearning.com

Preparen per:
Formació E-Learning
Sax Sala – Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny. Ajuntament de Sant Celoni
Carrer Montserrat, 28 08470 Sant Celoni (Sant Celoni)
93 867 41 75
formacio@santceloni.cat
http://www.santceloni.cat/

Preparen per:
ACTIC: Elemental, Mitjà i Superior
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses