Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   22-02-2021
Calendari de preinscripció i matrícula 2021-2022

Normativa per al curs 2021-2022:

Normativa aplicable a la preinscripció del curs 2021-2022

El nou Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, estableix que, pel que fa als criteris de prioritat per a l'assignació de plaça, mentre no es produeixi l'adaptació, es manté vigent el barem del Decret 75/2007.
Decret 31/2019, de 5 de febrer
, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 7805, de 7.2.2019)

Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 6058, de 2.2.2012)

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007)El calendari previst per al curs 2021-2022 és el següent:
Calendari previst
preinscripcio.gencat.cat

Batxillerat
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: de l'11 al 17 de maig de 2021 (Ambdós inclosos)
 • Matrícula ordinària d'alumnes preinscrits/es amb plaça assignada: del 12 al 16 de juliol de 2021
 • Matrícula extraordinària d'alumnat pendent de l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2021
Programes de formació i inserció 
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció dels nous alumnes: del 10 al 21 de maig de 2021.
 • Data de matriculació: de l'1 al 10 de setembre de 2021.
Itineraris formatius específics 
C
icles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional (CFGM)
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: de l'11 al 17 de maig de 2021 (Ambdós inclosos).
 • Dates de matriculació definitiva: 
Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional (CFGS)
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2021 (ambdós inclosos)
 • Dates de matriculació:
Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: de l'11 al 17 de maig de 2021 (Ambdós inclosos)
 • Dates de matriculació: 
Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2021 (Ambdós inclosos).
 • Dates de matriculació: 
Ensenyaments artístics professionals de música i dansa
Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de bens culturals)
Arts escèniques
Ensenyaments esportius
Escoles Oficials d'Idiomes
Centres de formació de persones adultes  
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses