Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   22-02-2021
Itineraris formatius específics
Què és?

Els itineraris formatius específics són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en  disposició de seguir la formació professional ordinària.

Els itineraris, que tenen una durada de quatre anys, inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes; la seva finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Requisits d'accés

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada que tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a  màxim 20, l’any natural d’inici de l’itinerari i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.


Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

Estructura

Els itineraris s’estructuren en mòduls professionals comuns i mòduls específics:

Mòduls comuns

  • Mòduls professionals de transició a la vida adulta per a l’adquisició de les competències personals i socials que faciliten el desenvolupament dels joves com a ciutadans de ple dret.
  • Mòduls professionals de caràcter general per apropar-se a l’activitat laboral.

Mòduls específics

  • Mòduls professionals pensats per a l’assoliment de les competències professionals; un d’aquests és el de formació en centres de treball. Els mòduls específics poden anar associats a unitats de competència de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i estan inclosos en el currículum bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, que regula aspectes específics de la formació professional bàsica.
Més informació
Per cursar els itineraris formatius específics (IFE) cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre.

  • Resolució EDU/1166/2020, de 28 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula, per al curs 2020-2021, als itineraris formatius específics (IFE) (DOGC núm. 8147, de 4.6.2020)

  • Acord GOV/120/2016, de 30 d'agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (DOGC núm. 7196, d'1.9.2016)
On s'imparteixen?

Institut Pla Marcell 
c. Ramon i Cajal, 58 (08440 Cardedeu)
Tel. 938713866
http://www.plamarcell.cat
  • IFE Auxiliar en cura d'animals i espais verds

Institut de Lliçà 
av. dels Països Catalans, 26 (08186 Lliçà d'Amunt)
Tel. 938416625
http://www.insllica.cat
  • IFE Auxiliar en manteniment d'instal·lacions esportives

 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses